مراسم اعطای نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
جناب آقای مهندس صادق رحیمی