مراسم اعطای نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
سرکار خانم مرجان خسروی خواه