تاریخ شروع

08:00

پنجشنبه - 1400/11/07

تاریخ پایان

23:00

پنجشنبه - 1401/01/11

آدرس

وب سایت کانون