تاریخ شروع

08:30

شنبه - 1401/01/27

تاریخ پایان

14:00

چهارشنبه - 1401/02/21

آدرس

تهران

جاذبه ها

بازدید از (خانه موزه مقدم )

بازدید پیرامونی از (خیابان مریض خانه، سردر باغ ملی، میدان مشق، موزه ملی )

باید ها و نباید های تور
محل حرکت: میدان توپخانه
زمان حرکت: پنجشنبه 1401/2/1 ساعت 8:30 صبح 
زمان بازگشت: حدود 14:00 ( پایان برنامه)

خدمات:
راهنمای مجرب 
بیمه گردشگری
 
هزینه تور:
30هزار تومان
ظرفیت محدود