تاریخ شروع

14:00

یکشنبه - 1400/02/26

تاریخ پایان

15:00

پنجشنبه - 1402/03/04

آدرس

مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت