درارتقای سطح و تبدیل ظرفیت های بالقوه (مادی و معنوی) دانش آموختگان به ظرفیت های بالفعل از طریق جذب و رهگیری ،ایجاد روابط همکاری و اشتراک گذاری دانش به منظور توسعه وتعالی فردی ، تقویت جایگاه علمی ، اجتماعی و اقتصادی آنان می باشد . در این بیانیه ، تمرکز ماموریت کانون ” جذب دانش آموختگان ” و ” ارتباط آنها با صنعت و دانش آفرینی ” به منظور تسهیل در ارزش آفرینی برای ایشان می باشد . شایان ذکر است عرضه تسهیلات با ویژگی های مذکور ، موجب ارتقای سطح رفاه جامعه نیز خواهد شد همچنین از نگاه ملی ، سرانه ارزش آفرینی یکی از شاخص های ارزیابی رفاه جامعه می باشد .